Hauki-EM

SÄÄNNÖT

1§ Kilpailun nimi
Kilpailun nimi on Hauenuistelun Euroopanmestaruuskilpailu 2014.

2§ Kilpailun järjestäjät
Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii Oulunseudun Vetouistelijat ry. Kilpailu- keskuksena toimii Vaalan Manamansalon Oulujärven martinlahti (Manamansalon portti), ravintola ja sen edustalla sijaitseva satama.

3§ Mestaruudet
Hauenuistelun Euroopanmestaruuden ratkaisee TIURA- ja KOSTO -uistelujen saaliskalojen yhteispaino. Tasatuloksessa ratkaisee suurimman hauen paino ja niiden ollessa yhtä suuret, voittajan ratkaisee arpa. Pääpalkinnon voittaa TIURA- tai KOSTO -uistelun aikana suurimman hauen pyytänyt venekunta.

4§ Osallistumisoikeus
Kilpailu on kaikille avoin.

5§ Osanottomaksu
Osanottomaksu molemmilta päiviltä on 100 € / venekunta, sisältää 2 päivän harjoittelun (to-pe). Osanottomaksu yhdeltä päivältä 60 € / venekunta.

Ennakkoilmoittautuminen 21.5. mennessä maksamalla osallistumismaksun Oulunseudun vetouistelijat ry:n tilille OP 574089-294544. Kuitti mukaan!

6§ Kilpailuaika
Kilpailuaika on lauantai 24.05.2014 klo 10.00 – 18.00 ja sunnuntai 25.05.2014 klo 10.00 – 16.00. Kilpailun alussa ja lopussa on 45 minuutin siirtymäaika. Vapaa lähtö klo 09.15. Uistimia, plaanareita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailijoiden tulee olla lipuin merkityllä maalialueella ennen kilpailuajan päättymistä. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa ennen kilpailun alkua.

7§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä klo 8.00. Kipparikokous pidetään satamassa. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä.

8§ Kilpailukortti
Kippareille annetaan kilpailukortti ja kilpailutunnukset ennen kilpailun alkamista. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari korvausvelvollinen.

9§ Kilpailualue
Kosto- ja Tiura-uisteluissa on Ärjän- tai Niskaselät, niin että kilpailut pidetään toisena päivänä toisella selällä. Kun sääolosuhteet ovat tasapuoliset, arvotaan kisaselkä. Muuten määrätään kilpailuselkä kipparikokouksessa järjestävän seuran puolesta. Kilpailijoille jaetaan kartta, johon on merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä. Ennen kilpailuajan päättymistä on venekunnan palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

10§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti kaksi (2) koukullista viehettä, kuitenkin niin, että niin sanottu tapsisiima saa olla enintään kolme (3) metriä. Vapamittaa ei ole rajoitettu. Pyyntivalmiita vapoja saa veneessä olla esillä kerrallaan kymmenen. Ylimääräisissä/varavavoissa ei saa olla valmiina vieheitä ja ne tulee sijoittaa erilleen pyynnissä olevista vavoista niin, että valvontaveneet eivät voi sekoittaa niitä pyynnissä oleviin vapoihin. Varavavan/vavat saa ottaa käyttöön vasta, kun pyynnissä ollut vapa/vavat on poistettu käytöstä ja viehe irroitettu niistä. Myös vaappujen virityskeppi lasketaan pyynnissä olevaksi vavaksi, kun viehettä uitetaan vedessä. Elävän ja kuolleen täyn/syötin käyttö kielletty. Plaanarikelkat on varustettava selkeästi lipuin. Liputtomat kelkat poistetaan valvojien toimesta.

11§ Kilpailukalat
Kilpailukala on hauki. Hauen alamitta on 50 cm. Alle 49 cm kalan tuominen punnitukseen voi aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Yli kolmen alle 50cm hauen tuominen punnitukseen voi aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Yli 10 kg:n tai yli 110 cm kalaa ei saa tappaa eikä pistää ja siitä on ilmoitettava välittömästi kilpailun johtajalle. Atraimella tai koukulla nostetut kalat hylätään, kaloissa ei saa olla reikiä. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Saalis on Oulunseudun Vetouistelijoiden omaisuutta. Kalat tulee säilyttää kilpailun ajan jäissä ja tuoda punnitukseen verestettyinä ja hyväkuntoisina. Sääntöjen vastaisesti säilytetyt kalat voidaan hylätä kilpailusta. Kilpailijan on itse huolehdittava ja valittava, mikä hauki osallistuu suurimmankalan kilpailuun.

12§ Punnitus
Kalat punnitaan pyöreänä. Suurin hauki kilpailussa kala suolistetaan kilpailunjärjestäjän toimesta ja punnitaan erikseen. Kalat on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn paikkaan, jossa on kyltti ”KALOJEN LUOVUTUS”. Kilpailijan on seurattava saaliin mukana punnitukseen.

13§ Palkintojenjako
Palkintojenjako alkaa aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä.

14§ Tuomarineuvosto
Järjestäjä nimeää kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Näistä yksi on kilpailuun osallistuvan veneen kippari.

15§ Protestit
Protesti kilpailijoista, kilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 30 min. kuluessa tulosten nähtäville panosta. Protestiaika kilpailun järjestäjää kohtaan on 12 tuntia em. protestiajan alkamisesta. Protestimaksu on 17 € ja tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

16§ Valvonta
Valvontaa suorittavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Veneiden ja sumppujen tarkistus suoritetaan valvojien toimesta ja aloitetaan klo 7.00.

17§ Viestiliikenne
Kilpailijoiden ja järjestäjien kutsukanava on La 9. Yleinen kutsukanava La 6 on vain tärkeitä hätä- ym. kutsuja varten. VHF- kanavat ovat 69 ja 16. VHF- puhelin päivystää valvontaveneessä ja kilpailun johtajalla.

18§ Vastuu
Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneellä tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja asetusten mukaisesti. Kilpailun järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

19§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkonut venekunta voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli rikkomus katsotaan tuomarineuvostossa törkeäksi.

20§ Force Majeure
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

21§ Tallennukset
Kilpailusta taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kalastusharrastusta edistävään toimintaan.