Hauki-EM


Hauki EM-2016 Säännöt

1§ Kilpailun nimi
Kilpailun nimi on Hauenuistelun Euroopanmestaruuskilpailu 2016.

2§ Kilpailun järjestäjät
Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii Oulunseudun Vetouistelijat ry. Kilpailu-keskuksena toimii Vaalan Säräisniemen
Ruununhelmi (vanha Happy Beach), ravintola ja sen edustalla sijaitseva satama.

3§ Mestaruudet
Hauenuistelun Euroopanmestaruuden ratkaisee KOSTO- ja TIURA -uistelujen saaliskalojen yhteispaino (kertoimineen). Tasatuloksessa
ratkaisee suurimman hauen paino ja niiden ollessa yhtä suuret, voittajan ratkaisee arpa. Pääpalkinnon voittaa KOSTO tai TIURA -uistelun aikana suurimman hauen pyytänyt venekunta.

4§ Osallistumisoikeus
Kilpailu on kaikille avoin.

5§ Osanottomaksu
Osanottomaksu molemmilta päiviltä on 110€ /venekunta, sisältää 2 päivän harjoittelun (to-pe). Osanottomaksu yhdeltä päivältä 60€ /venekunta. Firmakilpailu 350 € /4 henkilöä, joka sisältää myös kaikki normaalikilpailujen maksut ja buffetit. Ennakkoilmoittautuminen 25.5. mennessä
maksamalla osallistumismaksun Oulunseudun vetouistelijat ry:n tilille OP FI8657408920094544. Kuitti mukaan!

6§ Kilpailuaika
Kilpailuaika on lauantai 28.05.2015 klo10.00–18.00 ja sunnuntai 29.05.2015 klo10.00–16.00. Kilpailun lopussa on 30 minuutin siirtymäaika. Vapaa lähtö kipparikokouksen jälkeen. Uistimia, plaanareita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailijoiden tulee olla lipuin merkityllä maalialueella ennen kilpailuajan päättymistä. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa ennen
kilpailun alkua.

7§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä klo 9.00. Kipparikokous pidetään satamassa punnituspaikalla. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä.

8§ Kilpailukortti
Kippareille annetaan kilpailukortti ja kilpailutunnukset ennen kilpailun alkamista. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin
palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari korvausvelvollinen.

9§ Kilpailualue
Niskanselkä, poislukien vaalan kurkku. Ärjänselkä vain ”ojaperänlahden” osalta, missä raja menee käkisaaren kärjestä mustanniemen kärkeen. Itäpuolella rajana kaivannon silta. Kilpailijoille jaetaan kartta, johon on merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana
venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä. Ennen kilpailuajan päättymistä on venekunnan
palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

10§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti yksi (2) koukullista viehettä. Yhtäaikaa saa olla siis pyynnissä max. 20 viehettä. Poikkeuksena Säräisniemen kalastuskunnan alue, jolla saa olla pyynnissä 10 vapaa ja yksi (1) koukullinen viehe vapaa kohti. Pyyntivalmiita vapoja saa veneessä olla esillä kerrallaan kymmenen. Ylimääräisissä/ varavavoissa ei saa olla valmiina vieheitä ja ne tulee sijoittaa erilleen pyynnissä olevista vavoista niin, että valvontaveneet eivät voi sekoittaa niitä
pyynnissä oleviin vapoihin. Varavavan/vavat saa ottaa käyttöön vasta, kun pyynnissä ollut vapa/vavat on poistettu käytöstä ja viehe irroitettu niistä. Myös vaappujen virityskeppi lasketaan pyynnissä olevaksi vavaksi, kun viehettä uitetaan vedessä. Elävän ja kuolleen täyn/syötin käyttö kielletty. Plaanarikelkat on varustettava selkeästi lipuin. Liputtomat kelkat poistetaan valvojien toimesta.

11§ Kilpailukalat
Kilpailukala on hauki. Hauen alamitta on 55cm. Alle 54 cm kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Kolmen alle 55cm hauen tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Yli 10 kg:n tai yli 110 cm kalaa ei saa tappaa eikä pistää ja siitä on ilmoitettava välittömästi kilpailun johtajalle. Atraimella tai koukulla nostetut kalat hylätään, kaloissa ei saa olla reikiä. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta. Viikonlopun suurin hauki saa 10 lisäpistettä cup tuloksiin.Kilpailija valitsee itse suurimman hauen punnitukseen. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Saalis on Oulunseudun Vetouistelijoiden omaisuutta. Kalat tulee säilyttää kilpailun ajan jäissä ja tuoda punnitukseen verestettyinä ja hyväkuntoisina. Sääntöjen vastaisesti säilytetyt kalat voidaan hylätä kilpailusta. Kilpailijan on itse huolehdittava ja valittava, mikä hauki osallistuu suurimmankalan kilpailuun.
Kertoimet: Tasan tai yli 90cm hauilla pisteytyksessä kerroin kaksi (2). Käytännössä siis esimerkiksi 8kg hauki tuo kilpailijan tulokseen 16kg kalaa. Sunnuntaina kaikilla kaloilla kerroin puolitoista (1.5) = Koko sunnuntain tulos kerrotaan isojen kalojen kertoimineen puolellatoista, johon lisäämällä
lauantain tulos, muodostaa kokonaiskilpailun tuloksen.

12§ Punnitus
Kalat punnitaan pyöreänä. Suurin hauki kilpailussa kala suolistetaan kilpailunjärjestäjän toimesta ja punnitaan erikseen. Kalat on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn paikkaan, jossa on kyltti ”KALOJEN LUOVUTUS”. Kilpailijan on seurattava saaliin mukana punnitukseen.

13§ Palkintojenjako
Palkintojenjako alkaa aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä.

14§ Tuomarineuvosto
Järjestäjä nimeää kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Näistä yksi on kilpailuun osallistuvan veneen kippari.

15§ Protestit
Protesti kilpailijoista, kilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 30min. kuluessa tulosten nähtäville panosta. Protestiaika kilpailun järjestäjää kohtaan on 12 tuntia em. protestiajan alkamisesta. Protestimaksu on 17 € ja tuomarineuvoston
päätöksestä ei voi valittaa.

16§ Valvonta
Valvontaa suorittavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Veneiden ja sumppujen tarkistus suoritetaan valvojien toimesta ja aloitetaan klo 7.00.

17§ Viestiliikenne
Kilpailijoille jaetaan kilpailunjohtajan sekä valvontaveneiden puhelinnumerot. Yleinen kutsukanava La 6 on vain tärkeitä hätä- ym. kutsuja varten.

18§ Vastuu
Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneellä tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja asetusten mukaisesti. Kilpailun järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

19§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkonut venekunta voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli rikkomus katsotaan tuomarineuvostossa törkeäksi.

20§ Force Majeure
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

21§ Tallennukset
Kilpailusta taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kalastusharrastusta edistävään toimintaan.